LMNM Tutorial 1 ZADANIE


>>> Prosím podporte moje snaženie cez tlačítko DONATE <<<

Sestavte soustavu lineárních rovnic Ax = b, a to tak, že současně:
(a) matice A má 100 koeficientů, z nichž alespoň 35 je nenulových,
(b) matice A není trojúhelníková ani pásová,
(c) matice A není symetrická,
(d) soustava má právě jedno řešení.
Ukažte, že soustava má právě jedno řešení (nepoužívejte výpočetní tech-
niku!). S přesností ε = 0,1 najděte řešení soustavy relaxační Jacobiho me-
todou s volbou relaxačního parametru ω = 0,95. (Počáteční aproximaci
zvolte dle vlastního uvážení. Pokud se při výpočtu postupných aproximací
rozhodnete využívat výpočetní techniku, zapište na papír vše tak, aby bylo
možné všechny mezivýsledky ověřit. Algoritmus ukončete ve chvíli, kdy se
nějaké dvě po sobě jdoucí aproximace liší o méně než ε.)